r.
Harmonogram rekrutacji do klas I

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKÓŁ DLA MŁODZIEŻY - LO i BS
 1. 13 maja (poniedziałek) od godziny 08:00 do 20 maja (poniedziałek) do godziny 15:00
  Rejestracja kandydatów
  lub składanie wniosków w sekretariacie szkoły
  /jeśli się nie rejestrujesz przez internet pobierz druk wniosku tutaj/

 2. Od 17 czerwca (poniedziałek), od godziny 10:00 do 19 czerwca (środa) do godziny 16:00. Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły lub złożenie wniosku przez osoby, które nie dokonały tego w terminie określonym w pkt 1 z uzasadnionych przyczyn losowych

 3. od 21 czerwca (piątek) od godziny 12:00 do 28 czerwca (piątek) do godziny 16:00
  Złożenie:
  1. oryginału lub kopii świadectwa ukończenia gimnazjum,
  2. oryginału lub kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu,

  3. Kopie poświadczone przez dyrektora gimnazjum:
   • z adnotacją: "Stwierdzam zgodność z oryginałem",
   • datą,
   • pieczęcią urzędową szkoły,
   • pieczęcią imienną dyrektora szkoły,
   • podpisem dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby

 4. 16 lipca (wtorek), godz.12:00
  Ogłoszenie wstępnych list kandydatów
  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia

 5. od 16 lipca (wtorek) od godziny 12:00 do 24 lipca (środa) do godziny 10:00
  Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole przez kandydatów poprzez
  1. złożenie oryginału świadectwa,
  2. złożenie oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

 6. 25 lipca (czwartek), godz. 12:00
  Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki

 7. od 26 lipca (piątek) od godziny 08:00 do 30 lipca (wtorek) do godziny 16:00
  Przyjmowanie w sekretariacie szkoły dokumentów kandydatów w ramach rekrutacji uzupełniającej w przypadku wolnych miejsc.

 8. 28 sierpnia (piątek), godz. 10:00
  Ogłoszenie listy przyjętych do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO LICEUM DLA DOROSŁYCH - LOD
 1. od 24 czerwca od godz. 10.00 (poniedziałek) do godz. 16:00 28 czerwca (piątek)
  Składanie podań w sekretariacie szkoły /pobierz formularz wniosku tutaj/

 2. 16 lipca (wtorek) godz. 10:00
  Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

 3. do 24 lipca (środa) do godz. 10:00
  Potwierdzenie woli podjęcia nauki w postaci złożenia oryginałów świadectw.

 4. 25 lipca (czwartek), godz. 12:00
  Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki.

 5. W dniach 1 - 30 sierpnia br.
  Rekrutacja uzupełniająca.