|   r.


Szkoły i profile
W skład naszego Zespołu wchodzą następujące szkoły dla młodzieży i dorosłych:
Liceum Ogólnokształcące, Branżowa Szkoła I Stopnia, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Liceum Ogólnokształcące po szkole podstawowej jest 4-letnie. W Liceum mamy następujące klasy:

klasa uniwersytecka - od września 2013
Przedmioty rozszerzone do wyboru w klasie pierwszej.

klasa politechniczna - od września 2013
Przedmioty rozszerzone do wyboru w klasie pierwszej.

klasa bezpieczeństwo publiczne
Klasa mundurowa z przedmiotami specjalistycznymi: pierwsza pomoc, formacje porządku publicznego i samoobrona. Przedmioty rozszerzone do wyboru. Jest to innowacja pedagogiczna wprowadzona w 2010 roku.

klasa medialno-informatyczna - od września 2022
Klasa z przedmiotami specjalistycznymi: budowa komputerów i sieci internetowej, programowanie mikrokontrolerów, multimedia i grafika komputerowa. Przedmioty rozszerzone do wyboru.


BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

klasa wielozawodowa
Nauka trwa 3 lata, wybór zawodu zależy od indywidualnej praktyki zawodowej ucznia w zakładzie pracy.

Tygodniowy przydział godzin w klasach BS zobacz tutaj.


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla DOROSŁYCH
Szkoła na podbudowie ośmioklasowej szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, czteroletnia z trzyletnim cyklem nauki, kończy się maturą.

Roczny przydział godzin w LOD zobacz tutaj.