r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy konserwatora
09.07.2020|10:30:55

Dyrektor Zespółu Szkół Ponadpodstawowych im. Tadeusza Kościuszki w Sobolewie ul. Kościuszki 19, 08-460 Sobolew
BIP

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy KONSERWATOR

(w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat).
 1. Wymagania niezbędne:
  • wykształcenie co najmniej podstawowe
  • umiejętność wykonywania czynności na powierzonym stanowisku,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
  • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku konserwator.
 2. Wymagania dodatkowe:
  • doświadczenie zawodowe na takim samym lub podobnym stanowisku,
  • doświadczenie w pracach remontowych
  • umiejętność pracy w zespole oraz nawiązywania dobrych relacji z pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami,
  • umiejętność samodzielnego organizowania czasu pracy,
  • odpowiedzialność i wysoka kultura osobista,
  • przestrzeganie podstawowych zasad moralnych,
  • sumienność i punktualność
  • mile widziane uprawnienia do obsługi kotłów gazowych
  • mile widziane uprawnienia elektryczne
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  • systematyczne sprawdzanie urządzeń technicznych (sanitarnych, hydraulicznych, elektrycznych i innych) na terenie szkoły i zgłaszanie ewentualnych usterek dyrektorowi,
  • usuwanie usterek i wykonywanie drobnych remontów bieżących zleconych przez dyrektora szkoły lub innego pracownika upoważnionego przez dyrektora,
  • dbanie o utrzymanie w należytym porządku ciągów komunikacyjnych do szkoły (odśnieżanie schodów, chodnika prowadzącego do szkoły, parkingu szkolnego i posypywanie w razie potrzeby piaskiem),
  • wykonywanie okresowych prac porządkowych wokół szkoły,
  • dbanie o stan sprzętu szkolnego oraz powierzonego sprzętu do utrzymania czystości,
  • wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości wokół budynku oraz sezonowa pielęgnacja terenów zielonych i rabat,
  • współpraca z innymi pracownikami obsługi szkoły,
  • wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora.
 4. Wymagane dokumenty:
  • podanie o przyjęcie do pracy,
  • Curriculum Vitae opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z klauzulą informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych, znajdującą się na stronie www. ZSP Sobolew",
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
  • oświadczenie kandydata o niekaralności,
  • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (brak przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m)
 5. Wszystkie dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane.
  Aplikacja nie zawierająca podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zawierająca oświadczenie o wadliwej treści nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.
 6. Termin i miejsce składania dokumentów:
 7. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym i numerem telefonu kontaktowego oraz z dopiskiem „Nabór na stanowisko KONSERWATOR" osobiście w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Tadeusza Kościuszki w Sobolewie (sekretariat) lub przesłać listownie na adres:
  Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Tadeusza Kościuszki,
  ul. Kościuszki 19, 08-460 Sobolew
  w terminie do dnia 30 lipca 2020 roku do godz.13.00.
  Za datę doręczenia dokumentów aplikacyjnych uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Zespól Szkół Ponadpodstawowych im. Tadeusza Kościuszki w Sobolewie (data wpływu do ZSP). Dokumenty doręczone po w/w terminie składania nie będą rozpatrywane i podlegają zwrotowi.
 8. Dodatkowe informacje:
  O poszczególnych etapach i czynnościach naboru będą informowani (telefonicznie lub drogą elektroniczną) wyłącznie kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Do pobrania:
 1. Klauzula informacyjna kandydata do pracy
 2. Oświadczenie kandydata do pracy