|   r.

Historia SzkołyNasza szkoła powstała w roku 1945 i nosiła nazwę 'Gimnazjum przy Szkole Powszechnej w Sobolewie'. Początkowo uczyło się w niej 125 osób, nauka odbywała się w prywatnych domach, a szkoła była utrzymywana przez gminę w Sobolewie. Bardzo ważną datą jest luty 1950 roku, kiedy to nasza szkoła została upaństwowiona i otrzymała nazwę: 'Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego w Sobolewie'. Zajmowała ona wtedy budynek wspólnie ze szkołą podstawową i właśnie w nim odbyła się pierwsza matura w 1951 roku.
Duży rozkwit szkoły przypada na lata 1960-68, kiedy to uczyło się 400 uczniów w 12 oddziałach.

Dopiero od 12 lutego 1988 roku nasza szkoła otrzymała swój własny budynek.W końcu lat 80. dostaliśmy 5 komputerów Timex 63K, które zostały oddane w późniejszym terminie Szkole Podstawowej w Łaskarzewie. W sierpniu 1993 roku weszliśmy w posiadanie pracowni 8 komputerów Macintosh, połączonych w sieć lokalną. Służyły nam wiernie do końca roku 2001.

31 sierpnia 1993 roku dzięki uchwale Rady Pedagogicznej, nasza szkoła przyjęła za patrona wielkiego patriotę - Tadeusza Kościuszkę. Prawie rok później (10 października 1994 roku w czasie mszy polowej w Podzamczu - na miejscu bitwy maciejowickiej i w jej 200 rocznicę) został poświęcony przez biskupa polowego Wojska Polskiego Sławoja Leszka Głódzia nowy sztandar szkoły z wizerunkiem Patrona.Również w 1993 roku podjęto starania (uwieńczone sukcesem) o utworzenie przy Liceum Ogólnokształcącym, Zasadniczej Szkoły Zawodowej o profilu wielozawodowym.

Wobec zwiększającej się liczby uczniów powstała pilna potrzeba rozbudowy szkoły. Mimo licznych trudności prawnych i finansowych udało się dobudować nowe skrzydło, które oddano do użytku w 1998 roku. Dobudowana część ma 1100m2 powierzchni, biorąc pod uwagę sale lekcyjne, szatnię, świetlicę, salę rekreacyjną oraz kotłownię.W roku 1999, w wyniku podjętych starań w Starostwie Powiatowym w Garwolinie, utworzono trzecią szkołę: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Nasza szkoła wydała wielu wspaniałych ludzi, którzy zajmują odpowiedzialne stanowiska, pracują jako lekarze, oficerowie Wojska Polskiego, księża, nauczyciele oraz wykonują wiele innych odpowiedzialnych zawodów. Łącznie Zespół Szkół w Sobolewie opuściło do 2000 roku 2012 absolwentów, z których większość podjęła wyższe studia (dodatkowo Zasadniczą Szkołę Zawodową opuściło 390 absolwentów). Przykładem może rok 1997, kiedy to aż 75% absolwentów otrzymało indeksy na studiach dziennych w uczelniach państwowych, dzięki temu nasza szkoła zajęła pierwsze miejsce wśród szkół średnich byłego województwa siedleckiego.

W roku 2000 rozpoczęto prace budowlane przy dużej hali sportowej (o wymiarach 45m długości i 28m szerokości). Hala została oddana do użytku 25 września 2002 roku. W chwili obecnej jest to największa hala sportowa w naszym powiecie. Dzięki temu obiektowi młodzież naszych szkół może korzystać z urządzeń sportowych z prawdziwego zdarzenia.Z początkiem stycznia 2002 roku rozpoczęliśmy naukę w nowej, bogato wyposażonej w sprzęt, oprogramowanie i umeblowanie - zakupionej ze środków własnych - pracowni 16 komputerów opartych na systemie Windows 2000. W maju tego roku wzięliśmy też udział w rozpisanym przez MENiS konkursie na szkolną pracownię komputerową i mimo silnej konkurencji szkół woj. mazowieckiego w październiku otrzymaliśmy drugą, doskonale wyposażoną pracownię (15 komputerów i serwer), wraz z centrum multimedialnym umiejscowionym w czytelni szkolnej (4 komputery). Obie pracownie mają wraz z centrum stałe łącze z Internetem i są wykorzystywane na zajęciach z różnych przedmiotów.

W 2002 roku w związku z przybyciem w nasze mury pierwszego rocznika młodzieży, która ukończyła powstałe 3 lata wcześniej gimnazja, zmieniono nazwę naszego zespołu na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki oraz utworzono kolejną szkołę kończącą się maturą - Liceum Profilowane. Z tego samego powodu skrócono też okres nauki w szkołach do 2 lat w Szkole Zawodowej oraz 3 lat w liceach Ogólnokształcącym i Profilowanym.

W Liceum Profilowanym utworzono dwie klasy o profilach ekonomiczno-administracyjnym oraz zarządzanie informacją, natomiast w Liceum Ogólnokształcącym wybrano dla klas nachylenie humanistyczne i biologiczno-chemiczne.

Pierwsi absolwenci tych szkół zdawali tzw. nową maturę w roku 2005.

W roku szkolnym 2006/2007 po raz pierwszy utworzono w ramach Liceum Ogólnokształcącego klasę sportową. Niestety był tylko jeden rocznik, który wykorzystał ten profil, tak więc klasa ta pożegnała nas w 2009 roku.

Młodzi sportowcy z naszej szkoły ucieszyli się na nową wieść - w roku 2010 r. zostało wybudowane boisko wielofunkcyjne! W dniu 15 X 2010 r.odbyło się oddanie do użytku nowego imponującego boiska ze sztuczną nawierzchnią i bieżnią, wchodzącego w skład całego kompleksu sportowego sobolewskich szkół, zarówno Liceum, jak i Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej.
W roku 2010/2011 utworzono innowacyjną klasę mundurową Bezpieczeństwo Publiczne. Przedmiotami, którymi wyróżnia się ta klasa to pierwsza pomoc przedmedyczna, przygotowanie do służby w formacjach porządku publicznego (zagadnienia z prawa o ruchu drogowym, służby publiczne, strzelectwo sportowe) oraz samoobrona. Kierunek ten cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

Natomiast był to ostatni rocznik absolwentów Liceum Profilowanego, gdyż szkoła ta nie cieszyła się zainteresowaniem kandydatów w ostatnich latach.

Obecnie szkoła cieszy się dużym zainteresowaniem kandydatów, od 2012r. w naszej placówce tworzone są dodatkowe odziały.

W 2014r. został zrobiony remont zewnętrznej strony budynku, wraz z jego ociepleniem i wymianą okien oraz dachu na starym skrzydle.Więcej wydarzeń historycznych i aktualnych można znaleźć w prowadzonej od 2007r. w tym serwisie Kronice Wydarzeń.


Zespół Szkół w Sobolewie nadal prężnie działa. Stara się sprostać oczekiwaniom władz oraz środowiska - rodziców i młodzieży - a jego społeczność z optymizmem patrzy w przyszłość.


Edyta Banaszek i Emil Paziewski
/uaktualnienie J. Zabielski, P. Wyszomierska/