|   r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszy intendent
08.06.2018|12:14:55

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Sobolewie ul. Kościuszki 19, 08-460 Sobolew
BIP


ogłasza nabór na stanowisko: starszy intendent

Wymiar etatu: 1 etat
Planowane zatrudnienie: od 1 września 2018r.

Główne obowiązki:
1. Opracowywanie tygodniowych jadłospisów /w konsultacji z szefem kuchni/ według receptury żywienia młodzieży.
2. Systematyczne zaopatrywanie magazynu żywnościowego w artykuły spożywcze w ilościach ustalonych normami zapasu.
3. Prowadzenie magazynu artykułów żywnościowych i wydawanie ich w uzgodnionych terminach kucharzowi.
4. Prowadzenie raportów żywieniowych, kartoteki ilościowej, magazynowej oraz innych niezbędnych zestawień; sporządzanie miesięcznych zestawień raportów żywieniowych oraz uzgadnianie kartoteki magazynowej z ewidencją prowadzoną przez księgowość.
5. Sprawowanie kontroli przerobu artykułów żywnościowych wg zatwierdzonych receptur.
6. Sporządzenie rozchodów żywnościowych.
7. Wykonywanie innych służbowych poleceń przełożonego.

wykształcenie: średnie z 5-letnim stażem pracy.

Wymagania konieczne:
- obywatelstwo polskie,
- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystanie z pełni praw publicznych,
- znajomość podstawowych uregulowań prawnych zawartych w Kodeksie Pracy, dotyczących spraw związanych z zakresem głównych obowiązków,
- znajomość obowiązujących przepisów prawa i instrukcji w zakresie wynikającym z realizowanych zadań i obowiązków służbowych intendenta,
- znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych (m.in. pakiet Ms Office).
Wymagania pożądane:
- samodzielność w działaniu,
- umiejętność pracy w zespole i komunikatywność,
- sumienność i pracowitość.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- cv i list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających staż pracy
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zawartych w ofercie pracy, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, a także o przyjęciu do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 15.06.2018r. pod adresem:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Sobolewie, ul. Kościuszki 15, 08-460 Sobolew z dopiskiem "Starszy intendent - oferta pracy" lub drogą elektroniczną na adres e-mail: poczta@losobolew.pl.
Aplikacje, które wpłyną do Szkoły po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Jarosław Zabielski
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
20.06.2018|11:14:50
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko starszy intendent:
  1. Jakubaszek Halina, Gończyce 128A, 08-460 Sobolew
  2. Kwaśniak Aneta, ul. Polna 70, 08-460 Sobolew
Jarosław Zabielski
Informacja o wyniku naboru na stanowisko intendenta w ZSP w Sobolewie
26.06.2018|15:54:26
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko intendenta w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Sobolewie zatrudniona została Pani Halina Jakubaszek zam. Gończyce 128a.
Uzasadnienie:
Podczas rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami komisja oceniła:
- kwalifikacje kandydatów,
- doświadczenie w zakresie zadań wykonywanych na danym stanowisku,
- umiejętność wypowiedzi (jasność, rzeczowość),
- motywacje do pracy.
Pani Halina Jakubaszek spełniła w/w wymagania i w ocenie komisji uzyskała najwyższą ocenę.
Jarosław Zabielski