|   r.


Informacje o monitoringu szkolnym
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO, informujemy, że:
  1. Administratorem systemu monitoringu jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Tadeusza Kościuszki w Sobolewie.
    Siedziba Administratora: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Tadeusza Kościuszki w Sobolewie, ul. Kościuszki 19, 08-460 Sobolew.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo kontaktować się w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem poczty elektronicznej: l.bogucka@garwolin-starostwo.pl lub w siedzibie administratora w p. nr 218 (II piętro), tel. (0 - 25) 684 25 21.
  3. Monitoring stosowany jest w celu dokumentowania zdarzeń, zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku oraz zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury zasobów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz Art. 108 a Prawo Oświatowe
  4. Obszar objęty monitoringiem stanowią: hala sportowa, świetlica, siłownia szkolna, korytarze, parkingi oraz dziedziniec (podwórko) szkoły.
  5. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów.
  6. Zapisy z monitoringu przechowywane są przez okres 7 dni.
  7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych na zasadach określonych w art. 15 RODO oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.