r.
Wymagane dokumenty
W poszczególnych szkołach naszego Zespołu wymagane jest złożenie przez kandydatów następujących dokumentów:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
1. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
2. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
3. Karta zdrowia.

4. Fotografie legitymacyjne - 2 szt.
5. Kandydaci do klasy mundurowej - zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza rodzinnego.
6. Zaświadczenia:
  • z konkursów przedmiotowych,
  • o uzyskanych certyfikatach językowych,
  • opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych.
7. Oświadczenie o woli podjęcia nauki religii.

Uwaga!
Wszystkie wymagane dokumenty należy składać w terminach podanych w Terminarzu rekrutacji.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
2. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
3. Karta zdrowia.
4. Fotografie legitymacyjne - 2 szt.
5. Zaświadczenia:
  • z konkursów przedmiotowych,
  • o uzyskanych certyfikatach językowych,
  • opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych.
6. Umowa o pracę w celu praktycznej nauki zawodu.
7. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w określonym zawodzie.
8. Oświadczenie o woli podjęcia nauki religii.

Uwaga!
Wszystkie wymagane dokumenty należy składać w terminach podanych w Terminarzu rekrutacji.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla DOROSŁYCH
1. Wniosek o przyjęcie do szkoły /pobierz formularz wniosku »tutaj/.
2. Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, branżowej lub świadectwo ukończenia gimnazjum wraz z zaświadczeniem z egzaminu gimnazjalnego albo świadectwo ukończenia szkoły podstawowej wraz z zaświadczeniem z egzaminu ósmoklasisty.
3. Ksero dowodu osobistego
4. Fotografia legitymacyjna - 1 szt.

Uwaga!
Wszystkie wymagane dokumenty należy składać w terminach podanych w Terminarzu rekrutacji.